AKTUALITY

OZNAMY

Prenájom priestorov – zverejnenie

 

Na základe zriaďovacej listiny,  vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Trnava, zapísanú v Liste  vlastníctva č. 5523 na parcele č. 8617/1. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

 

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ SOŠ automobilová Trnava zverejňuje zámer prenechať nájomcovi do nájmu:

 

Nehnuteľnosť umiestnenú na Coburgovej ulici č. 7859/39, 917 02 Trnava:

 

Skladové priestory bez príslušenstva (sociálne zariadenie, odsávanie) o rozlohe 192,25 m2. Predmet nájmu je temperovaný s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou. Netvorí samostatný celok so samostatným vchodom z ulice.

Nájomná zmluva sa uzatvára na uvedené priestory na dobu určitú od 15.03.2017 do 14.3.2022. Výpovedná lehota je jeden mesiac, začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

 

Cenové ponuky možno predkladať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej heslom: „Prenájom – neotvárať“ v lehote do 14.03.2017 do 8.00 hod. na adresu Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava.

 

Dátum zverejnenia: 17.02.2017

 


Riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava oznamuje, že v našej škole je neobsadená nasledovná pracovná pozícia  nepedagogického zamestnanca:


Elektroúdržbár pre stroje a zariadenia

Podmienky prijatia:
- vyučený v odbore prevádzkový elektromontér, elektromechanik pre stroje a zariadenia,
stupeň odbornej spôsobilosti v  § 22 zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
(elektrikárske oprávnenie do 1000 V)

Bližšie informácie sú sprístupnené na sekretariáte riaditeľa.
Telefón: 033/5933921
Email: sekretariat@sosatt.sk

 VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH SOŠ AUTOMOBILOVEJ V TRNAVE

 

Ste tu správne, ak hľadáte školu s perspektívou.

 

V školskom roku 2017/2018 ponúkame:

 

Študijné odbory:

Mechanik nastavovač (2411 K)

Autotronik (2497 K)

Učebné odbory:

Nástrojár  (2423 H)

Autoopravár – mechanik (2487 H 01)

Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)

Autoopravár – karosár (2487 H 03)

Autoopravár – lakovník (2487 H 04)

Mechanik špecialista automobilovej výroby (2488 H)

Denné nadstavbové štúdium:

Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (2414 L)

Predaj a servis vozidiel (2493 L)

 

!!!!! Viac informácií v sekcii štúdium !!!

 

NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE, O NAŠICH ABSOLVENTOV MAJÚ ZAMESTNÁVATELIA ZÁUJEM.