AKTUALITY

OZNAMY

Oznam pre žiakov ZŠ

Prijímacie konanie – 2.kolo

 

Riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava vyhlasuje v súlade  § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  druhé kolo prijímacích  skúšok  na nenaplnený počet miest pre žiakov,  ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného a trojročného štúdia v školskom roku 2020/2021. Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia  rovnaké kritériá  ako  pre 1. kolo prijímacích skúšok.  Bližšie informácie o počte voľných miest a organizácií prijímacieho konania v časti ŠTÚDIUM – PRIJÍMACIE KONANIE  (TU).

 


Výsledky prijímacieho konania

 

V časti ŠTÚDIUM – PRIJÍMACIE KONANIE zverejňujeme  výsledky prijímacieho konania v 1. kole do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 k dátumu 28.5.2020.

 

Prijatým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Žiakom, ktorí zatiaľ neboli prijatí, odporúčame, aby naďalej sledovali našu webovú stránku, prípadne komunikovali s našimi pracovníkmi zo študijného oddelenia (tel.:0335933926, 0335933921).

 

- NOVÉ - 5.6.2020 - Zoznam prijatých žiakov do I. ročníka v školskom roku 2020-2021 (TU)


 

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Vám oznamujeme:

 

 Vyučovanie v SOŠ automobilovej Trnava je prerušené až do odvolania.

 

 O všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.

Sledujte webovú stránku školy a oficiálnu webovú stránku MŠVVaŠ SR www.minedu.sk


 
Stránky